Obec Jovice vypisuje výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce Jovice”

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Joviciach.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Jovice zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 25.3.2011 na Obecnom úrade Jovice, Hlavná 50, 049 45 v uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Výberové konanie sa uskutoční 29.3.2011.

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • osvedčenie alebo certifikát o získanom vzdelaní hlavného kontrolóra vo verejnej správe

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Joviciach dňa 9.3.2011

František Barci, starosta obce